ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط مریم مهاجرانی در شنبه دهم خرداد 1393 و ساعت 16:4 |
با توجه به آدرس درج شده فایل مورد نظر دانلود شود

بر روی آدرس عنوان شده در قسمت ادامه مطلب کیلیک راست نموده و به آدرس داده شده بروید گزینه دانلود فایل را کیلیک نمایید و فایل مورد نظر را دریافت نمایید


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط مریم مهاجرانی در شنبه دهم خرداد 1393 و ساعت 15:58 |

 1-   اطلاعات زیر از شرکت تولیدی آلفا در ارتباط با خرید وفروش در دسترس میباشد.مطلوبست موجودی مواد و کالا با استفاده از روشهای  

میانگین موزون و فایفو و لایفو 

تاریخ

شرح

مقدار

نرخ

15/03/90

موجودی اول دوره

200کیلوگرم

50ريال

18/03/90

خرید

150 کیلوگرم

60ريال

20/03/90

خرید

200 کیلوگرم

65ريال

25/03/90

فروش

160 کیلوگرم

-----

27/03/90

فروش

200 کیلوگرم

-----

30/03/90

خرید

100 کیلوگرم

65ريال

02/04/90

فروش

30 کیلوگرم

-----

07/04/90

خرید

40 کیلوگرم

65ريال

+ نوشته شده توسط مریم مهاجرانی در پنجشنبه هشتم اسفند 1392 و ساعت 0:7 |
1- سرمایه شرکت آرش متشکل از 2000سهم ممتاز 1500ریالی 10% و 3000سهم عادی 1000ریالی می باشد. شرکت در سالهای 1388و1389 سودی اعلام نکرده است.در سال 1390 سود خود را 1،500،000 ريال اعلام نموده است .مطلوبست محاسبه سود سهامداران عادی و ممتاز و تهیه جدول تقسیم سود با این فرض که سهام ممتاز با حق جمع شوندگی و بدونه مشارکت باشد.

2-  اگر2000 سهم ممتاز10% با قیمت اسمی هر سهم 10000ریال و قیمت بازار 14000ریال و 10000سهام عادی به قیمت اسمی هر سهم 10000ریال وقیمت بازار 12000ریال باشد.

اگر سود انباشته42000000ریال باشد و مجمع عمومی قرار باش که 8%آن را بین سهامداران توزیع کند.مطلوبست تهیه جدول تقسیم سود و زیان  با فروض زیر

الف . سهام ممتاز بدون سود انباشته و بدونه  مشارکت در سود 

ب. سهام ممتاز با سود انباشته و بدونه  مشارکت در سود(سود در سال قبل تقسیم نشده است)

+ نوشته شده توسط مریم مهاجرانی در دوشنبه هجدهم آذر 1392 و ساعت 10:4 |
نمونه سوال حسابداری شرکتهای سهامی
ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط مریم مهاجرانی در یکشنبه سوم آذر 1392 و ساعت 22:6 |
شرکت آذرخش در تاریخ 17/03/1391 تعداد 5000سهم عادی

1000ریالی و 2500سهم ممتاز 1000ریالی را یکجا به

مبلغ6،875،000ریال بفروش رساند.مطلوبست انجام ثبتهای لازم در دفتر

 روزنامه با در نظر گرفتن هریک از حالتهای زیر:

۱-ارزش بازار هر سهم عادی 1500ریال و ارزش بازار هر سهم

ممتاز2500ریال باشد

۲- ارزش بازار هر سهم عادی نامشخص و ارزش بازار هر سهم ممتاز

 2500ریال باشد

+ نوشته شده توسط مریم مهاجرانی در یکشنبه بیست و ششم آبان 1392 و ساعت 21:21 |

                 نقد وبانک

        4،800،000

 

 

 

سهام عادی

1،000،000

ارزش اسمی* تعداد

 

سهام ممتاز

400،000

ارزش اسمی* تعداد

 

صرف سهام عادی

3،000،000

ارزش بازار سهام عادی* تعداد

 

صرف سهام ممتاز

400،000

عامل توازن

 

+ نوشته شده توسط مریم مهاجرانی در یکشنبه بیست و ششم آبان 1392 و ساعت 21:17 |

کنترلهاي حسابرسي در رابطه با داراييهاي ثابت:
1- كنترل امضا هاي مجاز سند حسابداري
2- كنترل صحت محاسبات
3- كنترل با ايين نامه تفكيك هزينه هاي جاري از سرمايه اي
4- كنترل با برگ در خواست خريد كالا/خدمات
5- كنترل با صورتحساب فروشنده
6- كنترل ممهور شدن مدارك به مهر <باطل شد>
7- كنترل با برگ حواله انبار.رسيدو حواله مستقيم
8- كنترل با ايين نامه معاملات شركت
9- كنترل كسورات قانوني(بيمه و ماليات)از كارهاي حق الزحمه
10- كنترل ارتباط هزينه هاي سرمايه اي با فعاليت شركت
11- كنترل كفايت اسناد و مدارك مثبته
12- كنترل ارتباط هزينه با دوره مالي
13- كنترل اعتبار مدارك مثبته
14- كنترل ثبت صحيح حساب و طرف حساب سند حسابداري
15- كنترل هزينه هاي سرمايه اي داراي قرارداد با مفاد قرارداد و استخراج خلاصه قرارداد
16- كنترل داراييهاي در جريان تكميل طبق پيش بيني و كار انجام شده از نظر ريالي و فيزيكي
17- كنترل درصد يشرفت فيزيكي داراييهاي در جريان تكميل با گزارشات دريافتي كه به تاييد قسمت فني و مقامات مجاز رسيده باشد
18- كنترل تعيين بدهيهاي احتمالي از محل ايجاد داراييها(بيمه . ماليات . .......)
19- كنترل احتساب هزينه هاي دستمزد . سربار . و مو اد مصرفي قيمت تمام شده داراييها ي ساخته شده در شركت
20- كنترل داشتن دستورالعمل انتقال داراييهاي در جريان تكميل به داراييهاي ثابت و تهيه صورت جلسه تكميل و تحويل و تحول داراييهاي در جريان تكميل (با امضاء مسئولين فني شركت و تكميل كننده(سازنده) كه ساخت انها به اتمام رسيده و صدور سند حسابداري جهت انتقال به داراييماي ثابت
21- كنترل مشخص نمودن تاريخ بهره برداري از داراييهاي در جريان ساخت تكميل شده جهت احتساب هزينه استهلاك
22- كنترل تفكيك قيمت عرصه (زمين) و اعيان (ساختمان) از يكديگر و ارايه ان در جدول يادداشت داراييهاي ثابت طبق صورتهاي مالي بصورت جداگانه
23- كنترل داشتن ليست (دفتر) اموال
24- كنترل داشتن كارت تعمير داراييها(ماشين الات. ساختمان . وسايط نقليه و ..........)
25- كنترل احتساب ذخيره براي داراييهاي مسروقه و مفقوده
26- كنترل مشخص نمودن داراييهاي بلا استفاده و احتساب هزينه استهلاك معادل 30درصد نرخ استهلاك مقرر در ماده 151 ق.م.م و پرس جو از مسئولين مبني بر علت عدم استفاده از داراييهاي راكد و تصميم گيري در ارتباط با موضوع مربوطه
27- كنترل پوشش بيمه اي داراييها:
قيمت تما م شده ارزش دفتري ارزش بيمه شده طبق بيمه نامه = اضافه(كسر)پوشش بيمه اي
28- كنترل نرخ استهلاك مندرج در صورتهاي مالي با نرخ هاي مورد استفاده در شركت (كنترل بصورت نمونه اي)و مفاد ماده 151 ق . م. م
29- انجام كنترل اقلام نمونه انتخابي طبق چك ليست مربوطه
30- مشاهده عيني اسناد مالكيت زمين . ساختمان . و وسايط نقليه و قرار دادن رونوشت انها در پرونده دايم و به روز اوري انها در هر دوره رسيدگي
31- كنترل استخراج اقلام فروخته شده و بررسي صحت محاسبات صورت گرفته در ارتباط با انها:
قيمت تمام شده ذخيره استهلاك ارزش دفتري قيمت فروش = سود (زيان)
32- كنترل اضافات ذخيره استهلاك با هزينه استهلاك
33- تهيه صورت خلاصه اضافات دارايهاي ثابت و داراييهاي در جريان تكميل
34- كنترل مشاهده عيني وسايل نقليه و انجام كنترل هاي لازم طبق چك ليست مربوطه
35- كنترل قيمت تمام شده و ذخيره استهلاك طبق دفاتر با قيمت تمام شده و ذخيره استهلاك طبق صورت ريز اموال(دفتر اموال) در پايان دوره
36- دريافت و كنترل ليست داراييهاي اسقاط شده طبق دفتر اموال و خارج نمودن قيمت تمام شده انها از دفاتر
37- كنترل رعايت ايين نامه اجرايي ماده 138 ق . م . م. در ارتباط با پروژه هاي طرح توسعه و افزايش ظرفيت
38- كنترل استخراج سيستم خريد و ايجاد داراييهاي در جريان تكميل و قرار دادن ان در پرونده دايم
39- استخراج تعهدات سرمايه اي به شرح زيز:
مبلغ قرارداد هزينه هاي انجام شده قطعي سرمايه اي = تعهدات سرمايه اي
شرح كنترل هاي اقلام نمونه انتخابي از ليست (دفتر ) با اموال:
1- مشاهده عيني
2- كنترل محل استقرار واقعي با كارت اموال
3- كنترل محل كارت اموال
4- كنترل محل كارت تعميرات
5- كنترل محل پلاك اموال
6- كنترل مشخصات استفاده كننده واقعي با كارت اموال
7- كنترل محل استقرار با مركز هزينه
8- كنترل محافظت صحيح از دارايي مربوطه
9- كنترل داشتن سيستم و لوازم اطفاء حريق در محيط استقرار داراييها
10- كنترل محاسبات استهلاك در كارت اموال
11- كنترل نرخ و روش استهلاك طبق كارت اموال با ايين نامه استهلاكات مفاد ماده 151 ق.م .م
12- كنترل قيمت تمام شده و ذخيره استهلاك دارايي طبق كارت اموال با ليست (دفتر) اموال
شرح كنترل وسايط نقليه (مشاهده عيني):
1- كنترل شماره شهرباني خودرو با اصل شناسنامه خودرو
2- كنترل شماره شاسي
3- كنترل شماره موتور
4- كنترل مشخصات خودرو طبق كارت اموال با اصل شناسنامه خودرو
5- كنترل مشخصات استفاده كننده (تحويل گيرنده)واقعي با كارت اموال
6- كنترل صورت جلسه تحويل خودرو به استفاده كننده
7- كنترل لوازم تحويلي طبق صورت جلسه با لوازم موجود در خودرو
8- كنترل بيمه نامه شخص ثالث و مدت زمان اعتبار ان (مشاهده عيني)
9- كنترل داشتن برگ معاينه فني
10- كنترل مجهز بودن خودرو به لوازم اطفاي حريق
11- كنترل داشتن كارت تعميرات خودرو
12- كنترل داشتن دستورالعمل(ايين نامه) تحويل و تحول خودرو


برچسب‌ها: علمی کاربردی
+ نوشته شده توسط مریم مهاجرانی در دوشنبه سی ام اردیبهشت 1392 و ساعت 11:48 |

دارایی های ثابت مشهود و نامشهود

دارایی های با عمر زیاد که روال عملیات شرکت استفاده می شوند و مولد هستند و برای فروش مجدد خریداری نمی شوند ، استهلاک پذیر بوده (عمدتاً) و به دو دسته مشهود و غیر(نا) مشهود طبقه بندی می شوند.

الف) دارایی ثابت مشهود

دارایی های هستند که موجودیت عینی دارد وعملیاتی نیز می باشند . از قبیل زمین ، ساختمان ، ماشین آلات خود این دارایی ها به سه دسته (1) دارایی های استهلاک پذیر                     (2) دارایی های استهلاک ناپذیر      (3) دارایی های نقصان پذیر طبقه بندی می شوند .

(1)    دارایی های استهلاک پذیر : این دارایی ها دارای عمر اقتصادی معین و محدودی می باشند و طی عمر برآوردی خودشان مستهلک می شوند .

(2)     دارایی های استهلاک ناپذیر : این دارایی ها عمر نامحدودی دارند ودر اثر استفاده تحلیل نمی روند مثل زمین

(3)     دارایی های نقصان پذیر :  این دارایی ها بر اثر استخراج تهی می شوند و به موجودی مواد یا کالا تبدیل می شوند . از جمله جنگلها ، معادن وذخایر طبیعی است که در تراز نامه در گروهی جدا بعنوان معادن و ذخایر طبقه بندی می شوند بنابراین ، عمر طولانی ؛ منابع آتی قابل اندازه گیری و استفاده در روال عادی عملیات سه ویژگی مهم ارایی های ثابت مشهود می باشد .

 

ب) دارایی های نامشهود

به دارایی های غیر جاری گفته می شود که موجودیت عینی ندارند و در عملیات جاری واحد تجاری بکار     می روند از جمله حق اختراع حق چاپ سر قفلی نکته : آنچه که در حسابداری ثابت از اهمیت خاصی برخوردار است تعیین برای تمام شده دارایی است .

دارایی های نا مشهود واستهلاک آنها

دارایی های نامشهود دارایی هایی هستند که واجد شرایط زیر باشند .

1-    فاقد ماهیت عینی و پولی است .

2-     به منظور استفاده در تولید یا عرضه کالاها یا خدمات ، اجرا به دیگران یا برای مقاصد اداری توسط واحد تجاری نگهداری می شود .

3-     با قصد استفاده طی بیش از یک دوره مالی توسط واحد تجاری تحصیل شده باشد .

4-     اندازه گیری منابع اقتصادی آتی و تعیین عمر مفید آن دشوار است .

اگر دارایی های نامشهود ، جداگانه تحصیل شود ، ما به ازای آن معمولاً مشخص بوده و در نتیجه بهای تمام شده رامی توان به گونه ای اتکاء پذیر اندازه گیری نمود . بهای تمام شده یک قلم دارایی نا مشهود شامل بهای خرید وهرگونه مخارج مرتبط مستقیمی است که برای آماده سازی دارایی جهت استفاده مورد نظر تحمل    می شود .

دارایی های نا مشهود باید بر مبنای سیستماتیک طی بهترین برآورد از عمر مفید آن مستهلک شود . اینفرض قابل رد وجود دارد که عمر مفید دارایی نامشهود از زمان بهره برداری آن ،از بیست سال تجاوز نخواهد کرد . اصولاً برآورد عمر مفید دارایی نامشهود برای مدتی بیش از بیست سال ، احتمالاً از اتکاء پذیری کافی جهت توجیه دوره استهلاک  طولانی تر برخوردار نیست . لذا در استاندارد های حسابداری ایران فرض شده که عمر مفید دارایی های مزبور از بیست سال تجاوز نمی کند .

در رابطه با دارایی های نامشهود ، معمولا ارزش اقساط در نظر گرفته نمی شود مگر آنکه چنین ارزشی به گونه ای اتکاء پذیر قبل اندازه گیری بوده ویا شخص ثالثی خرید آن در پایان عمر مفید به قیمت مشخص ، تعهد کرده باشد . جهت استهلاک دارایی های نا مشهود ، با این که روش های نستقیم ، نزولی وآحاد تولید در استانداردها پیش بینی شده است ولیکن روش مستقیم در مقایسه با روش های دیگر بیشتر مورد استفاده قرار    می گیرد .

در صورتی که در طی عمر دارایی نا مشهود ، هر لحظه مشخص گردد که دارایی منافع اقتصادی دارایی خود را به کلی از دست داده است ، لازم است ارزش دفتری آن از حساب حذف و به هزینه انتقال یابد . استهلاک دارایی های نا مشهود مثل دارایی های مشهود می تواند با بدهکار نمودن هزینه استهلاک وبستنکار کردن حساب استهلاک انباشته در دفاتر ثبت شود ولیکن بیشتر حسابداران ترجیح می دهند در خوص دارایی های مذبور به جای بستنکار کردن حساب «استهلاک انباشته» مستقیماً در حساب دارایی نا مشهود مربوطه را بستنکار نمایند .

بنابراین شما می توانید دارایی های نا مشهود را با توجه به خصوصیلت فوق شناسایی کنید .

اصول به کار رفته در حسابداری دارایی های نا مشهود فرقی با اصول حسابداری اموال و ماشین آلات وتجهیزات ندارد . یعنی :

الف) هنگام تحصیل دارایی اصل بهای تمام شده رعایت می شود .

ب) در خلال استفاده از آن اصل تطابق هزینه با درآمد رعایت می شود .

ج) و هنگام فروش مابه التفاوت مبلغ دریافتی با ارزش دفتری به عنوان سود یا زیان شناسایی می شود .

بهای تمام شده دارایی های نامشهود در تراز نامه در قسمت دارایی های نامشهود نشان داده می شود .

هزینه ایجاد ونگهداری ویا احیای داراییهای نا مشهود غیر قابل شناسایی ( سرقفلی) باید در زمانی که وقوع می یابد به حساب هزینه دوره منظور شود .

همه دارایی های نامشهود صرفنظر از اینکه عمرشان محدود، نامعین یا نامحدود باشد باید مستهلک شوند .

طبق استاندارد حسابداری دارایی های نامشهود ، مدت استهلاک هیچ دارایی نباید از چهل سال تجاوز کند .

برای دارایی های نا مشهود به علت نداشتن عینیت ارزش اسقاط در نظر گرفته نمی شود .

بهای تمام شده دارایی های نا مشهود باید طی مدت برآورد شدن عمر مفید به طور سیستماتیک مستهلک شود .

در این کار معمولاً از روش خط مستقیم استفاده می شود مگر آنکه مدیدریت دلایل قانع کننده ای برای مناسب بودن روش منظم دیگری داشته باشد .

استهلاک دارایی های نا مشهود را به دو روش می توان ثبت کرد :

1)      قیمت دفتری دارایی را بستانکار کرد .

2)      یا آن را جداگانه در دفتر استهلاک انباشته مربوطه ثبت کرد .

انتخاب یکی از ایندو روش به عرف وعادت بستگی دارد واز منطق حسابداری ناشی نمی شود .


برچسب‌ها: علمی کاربردی
+ نوشته شده توسط مریم مهاجرانی در دوشنبه سی ام اردیبهشت 1392 و ساعت 11:48 |

منشا و ماهیت موجودی مواد و کالا و بهای تمام شده کالای فروش رفته

اصطلاح موجودی مواد و کالا شامل ، کالای آماده برای فروش ، کالای ساخته شده، کالای درجریان ساخت ، کالاهایی که بطورمستقیم یاغیرمستقیم در تولید مصرف می شود اعم از مواداولیه و قطعات یدکی و لوازم مصرفی

دلایل اهمیت موجودی مواد وکالا:

1-بزرگترین قلم داراییهای جاری

2- مختلف بودن روشهای ارزشیابی موجودی کالا

3-تعیین ارزش موجود کالا اثر ی مستقیم برروی قیمت تمام شده کالای فروش رفته و سود دارد

4-دشوارو پیچیده بودن تعیین وضعیت ، کیفیت و ارزش موجودی مواد و کالا

هدفهای حسابرسان در رسیدگی به موجودیها همان شش مورد قبلی برای حسابهای دیگر ذکر شده می باشد.

 

نکته : بر طبق استانداردهای حسابرسی درصورتیکه که نظارت بر شمارش موجودیها غیر عملی و یا غیر ممکن باشد حسابرس می تواند شواهد قابل اطمینان را با استفاده از سایر روشهای حسابرسی بدست آورد. و نظر مقبول اظهار کند بدون آنکه عدم نظارت بر شمارش موجودیها را افشا کند.

روش های کنترل داخلی موجودی مواد وکالا

1-                حفاظت مناسب از موجودیها و نظارت بر ورود و خروج کالا از انبار براساس کسب مجوز قبلی و مدارک معتبر

2-                کنترل میزان موجودی های جنسی

3-                طراحی متناسب مدارک انبار به نحوی که تخصیص هزینه مواد به مرکز هزینه به آسانی صورت گیرد.

4-                نگهداری مدارک انبار جهت تسهیل کنترل این مدارک با دفاتر مالی

5-                اخذ پوشش بیمه ای مناسب

6-                قیمت گذاری صحیح موجودیها

7-                اختصاص سهم مناسبی از سربار به کار درجریان ساخت

روشهای کنترل داخلی موجودیها تقریبا برتمام وظایف مربوط به تولید و فروش محصولات شرکت اثر می گذارد. ازجمله وظایفی که در کنترل داخلی موجودیها اثر بسیار مهمی دارند به شرح زیر است .

1-                وظیفه خرید : لازمه وجود یک سیستم کنترل داخلی خوب در مورد خریدها ، وجود یک ساختار سازمانی است که امور مربوط به تحصیل مواد و خدمات را تنها به عده یک دایره مستقل واگذار کرده باشد.

2-                وظیفه دریافت کالا: دایره دریافت کالا مسئول 1- تعیین مقادیر کالای دریافتی 2- تشخیص کالاهای آسیب دیده یا معیوب 3- تنظیم گزارش دریافت کالا4- فرستادن به موقع کالاهای دریافتی به دایره انبار است .

3-                وظیفه انبار: کالای وارد شده به انبار بایستی بی درنگ بازرسی و شمارش گرددو رسید آن صادر شود. و یک نسخه رسید به حسابداری ارسال شود.

4-                وظیفه صدور کالا: هنگام خروج کالا از انبار بایستی حواله انبار که معمولا در سه نسخه تهیه می شود صادر شود.

5-                وظیفه تولید: 1- مسئولیت کالاها ی ارسالی به تولید بایستی برعهده شخص معین باشد. 2- سیستم کنترل داخلی کالای درجریان ساخت شامل بررس مرتب این کالاها ست با بدینوسیله محصولات ناقص شناسایی شودو نیز ضایعات حین تولید به موقع به دایره حسابداری گزارش شود.

6-                وظیفه حمل و ارسال کالا: حمل زمانی می بایستی صورت گیرد که مجوز لازم برای آن دریافت شده باشد.

7-                سیستم حسابداری صنعتی: سیستم حسابداری صنعتی جهت نگهداری حساب مواد اولیه مصرفی، محاسبه ارزش موجودی در جریان ساخت و محاسبه بهای تمام شده کالای ساخته شده و نیر هزینه دستمزد مستقیم و غیر مستقیم و.... ضروری است . بنابراین جزء جدایی ناپذیر از سیستم کنترل داخلی موجودیهای مواد و کالاست .

8-                سیستم ثبت دایمی موجودیها: مدارک ثبت دایمی موجودیها مهمترین عنصر سیستم کنترل داخلی است . این مدارک موجودی رادر هر زمان نشان و نیز اطلاعات ارزش مندی را برای خرید باقیمت ها مناسب و فروش و سیاسست های برنامه ریزی تولید فراهم می آورد.

برنامه حسابرسی موجودیهای مواد و کالا و بهای تمام شده کالای فروش رفته

الف: سیستم کنترل داخلی موجودیها و مواد و بهای تمام شده کالای فروش رفته راارزیابی کنید.

1-  شناختی از سیستم کنترل داخلی موجودیها کسب کنید: ارزیابی سیستم ممکن است مستلزم تکمیل پرسشنامه و نگارش یادداشت های توصیفی یا تهیه نمودگر باشد. در تمام این برخوردها از یک تکنیک اصلی یعنی مصاحبه و اجرای آزمون شناخت سیستم به منظور حصول اطمینان از تشریح دقیق سیستم استفاده می شود.

2-  خطر کنترل را برآورد و آزمون های اضافی کنترل را طراحی کنید.

3-  آزمونهای اضافی کنترل رااجرا کنید: دو نمونه آزمون اضافی کنترل برای موجودیها

4-  جنبه های عمده نمونه ای معاملات خرید را رسیدگی کنید.

5-                سیستم حسابداری صنعتی را آزمون کنید.

نکته : حسابرسان سیستم حسابداری صنعتی صاحبکار را بدین منظور آزمون می کنند که از گردآوری مناسب هزینه های تخصیصی به هر مرحله یا سفارش کار اطمینان یابند.

6-خطر کنترل رادوباره برآورد و آزمون های محتوا را طراحی کنید.

ب : آزمون های محتوا  :

آزمون های محتوا

صحت محاسبات ریاضی

1-صورت شمارش موجودیها را دریافت و با دفاتر کل و معین مغایرت گیری کنید.

صحت محاسبات ریاضی

2-برنامه ریزی صاحبکار برای شمارش موجودیها را ارزیابی کنید.

3-بر شمارش موجودیها نظارت و موجودیها را بطور آزمایشی شمارش کنید.

4-انقطاع زمانی معاملات خرید و فروش رادر پایان سال بررسی کنید.

5-نسخه ای از صورتهای شمارش موجودیها را دریافت و درستی محاسبات آن را آزمون و شمارش های آزمایشی خودرا به آن ردیابی کنید.

اعتبار(وجود ومالکیت)

کامل بودن

6- کیفیت ووضعیت موجودیها را بررسی کنید.

7-مبانی و شیوه های ارزشیابی موجودیها ار ارزیابی کنید.

8-ارزشیابی تعدادی از موجودیها را آزمون کنید.

ارزشیابی

9-روشهای تحلیلی را اجرا کنید.

اعتبار(وجود و مالکیت)

کامل بودن

ارزشیابی

10-گرو بودن یا نبودن موجودیها را مشخص و تعهدات را بررسی کنید.

ارزشیابی

چگونگی ارائه و افشا

11-چگونگی ارائه درصورتهای مالی و کفایت افشای مربوط به موجودیها ی مواد و کالا و بهای تمام شده کالای فروش رفته را ارزیابی کنید.

چگونگی ارائه و افشا

 

برنامه ریزی صاحبکار را برای شمارش موجودیهاارزیابی کنید.

گام اول برای شمارش ، برگماری یکی از کارکنان معمولاً نماینده امور مالی ، توسط مدیریت شرکت صاحبکار است که مسئولیت شمارش عینی موجودیها را بردوش گیرد.

صاحبکار برای شمارش می بایستی عوامل زیادی رامورد توجه قراردهد.

1-                تعیین مناسبترین تاریخ یا تاریخها

2-                توقف تولید در برخی از دوایر تولیدی

3-                جداسازی کالاهای ناباب و ناقص

4-                برقراری کنترل برای شمارش موجودیها با استفاده از برگه های شمارش

5-                انقطاع کامل معاملات خرید و فروش

6-                استفاده از خدمات مهندسین یا سایر کارشناسان به منظور تعیین کمیت و کیفیت برخی از کالاها و مواد

نکته: چنانچه صاحبکار بخواهد با استفاده از تکنیک های نمونه گیری آماری مقادیر موجودیها را برآورد کند. حسابرسا اعتبار آماری روش نمونه گیری و کفایت سطح اطمینان و دقت آن را ارزیابی خواهند کرد.

نکته: مسئول کار حسابرسی  نیز می باید قبل از شمارش برنامه ریزی کند تا اعضای تیم رسیدگی آماده باشند و دستورالعمل کتبی موسسه حسابرسی نباید به صاحبکار تحویل داده شود.

نکته : شمارش موجودیها وظیفه حسابرسان نیست بلکه حسابرسان بر شمارش موجودیها نظارت می کنند تا شواهد کافی و قابل اطمینانی درباره هدفهای حسابرسی یعنی اثبات وجود و کامل بودن را گردآوری نمایند.

نکته: حسابرسان در طول نظارت بر شمارش موجودیها تعدادی از اقلام موجودی را انتخاب و بطور آزمایشی شمارش می کنند. میزان شمارش های آزمایشی بسته به خطر ذاتی و اهمیت موجودیهای صاحبکار و همچنین میزان کنترلهای داخلی صاحبکار متفاوت خواهد بود.

نکته: حسابرسان در طول نظارت بر شمارش موجودیها باید در مورد و جود کالاهای متعلق به دیگران در انبار ، مانندکالاهای امانی و... پرس و جو کند.

روشهای حسابرسی کالاهای امانی می تواند شامل مقایسه عین کالاها با مدارک موجودیها امانی ، بررسی قرارداد و مکاتبات با فرستندگان کالا، و مکاتبه مستقیم با فرستندگان کالابه منظور تایید مقدار و مبلغ کالاهای امانی و روشن شدن هرگونه مسئولیت صاحبکار نسبت به مبالغ فروش تسویه نشده یاناتوانی صاحبکار در وصول مطالبات مربوطبه فروشهای امانی می باشد.

نکته : چنانچه حسابرس در شمارش موجودی پایان سال حضور نداشته باشد.حسابرس می تواند درصورت وجود شرایط مساعد با بکار گیری سایر روشهای حسابرسی خودر ا نسبت به موجودیهای شرکت متقاعد سازد. شرایط مساعد می تواند شامل : وجود یک سیستم کنترل داخلی قوی، مدارک ثبت دایمی موجودیها، در دسترس بودن دستورالعمل ها و سایر مدارک نشان دهنده شمار شدن موجودیها طبق برنامه ای صحیح در پایان سال مالی یا تاریخی نزدیک به آن و انجام شمارش آزمایشی موجودیها توسط حسابرسان جدید.

نکته: نکته اصلی درباره انقطاع دقیق خریدها ، ضرورت ثبت دوطرف یک معامله خرید در یک دوره مالی است یعنی اگر دریافت جنس در پایان سال ثبت می خورد فاکتور خرید و حسابهای پرداختنی نیز در همان سال بایستی ثبت بخورد و نیز هنگامی که فاکتور ثبت می شود ورود جنس نیز باید در همان سال ثبت بخورد.

نکته : آزمون کردن محاسبات افقی و عمودی صورتهای نهایی شمارش موجودیها ممکن است تحریفاتی را درموجودیهای مواد و کالا آشکار سازداین آزمون در بیشتر موارد عبارت است از جمع زدن تقریبی ستون صدگان یا هزارگان مبالغ مندرج در صورتهای مزبور بصورت ذهنی .

نکته : حسابرسان بایستی مدارک ثبت دایمی موجودیها جهت شناسایی اقلام کم گردش بررسی کند و بایستی به این اقلام کم گردش را رسیدگی کند و مطمئن شود که صاحبکار در صورت لزوم، آنها را جزء اقلام ناباب منظور کرده باشد.

نکته : در بررسی مبانی و ارزشیابی موجودیها حسابرس بیشتر برای یافتن جواب سه سوال زیر پی جویی می نماید.

1-                صاحبکار چه شیوه ای را برای ارزشیابی بکار می برد

2-                آیا شیوه مورد استفاده همان شیوه بکارگرفته شده در سال قبل است ؟

3-                آیا شیوه مصوب صاحبکار، در طول دوره جاری بطور یکنواخت و دقیق اعمال شده است؟

درهنگام تغییر روش توسط صاحبکار ماهیت و دلایل توجیهی این تغییر روش ارزشیابی موجودیهاو اثر آن بر سود شرکت باید طبق اصول پذیرفته شده حسابداری در صورتهای مالی افشا گردد وعلاوه براین حسابرس باید عدم یکنواختی موجود بین دو سال را در بند توضیحی گزارش خود بیان کند.

نکته: آزمون اقل بهای تمام شده یا بازار قاعده کلی این است که ارزش موجودیها نباید به مبلغی بیش از خالص ارزش بازیافتنی آنها در صورتهای مالی منعکس شود. قاعده اقل بهای تمام شده یا بازار ابزار متداولی است برای اندازه گیری هر گونه زیان ناشی از عدم سودمندی موجودیها .

نکته: اشتباهات بااهمیت در شمارش ، قیمت گذاری و محاسبات مربوط به موجودیها ی مواد وکالا و نیز وجود موجودیهای واهی و ناباب می تواند با استفاده از روشهای تحلیلی طراحی شده برای تعیین معقول بودن مبالغ موجودیها، کشف و آشکار شود.

نکات مهم در چگونگی ارائه و افشای موجودیهای مواد و کالا

1-                تغییرات  در شیوه های ارزشیابی موجودیها باید طبق اصول پذیرفته شده حسابداری افشا شود.

2-                ارائه موجودیها در گروه بندیهای جداگانه و مناسب مانند مواد اولیه ، کالای درجریان ساخت ، کالای ساخته شده و غیره مناسبت دارد.

3-                چنانچه موجودیهای مواد وکالا ، کلاً یا بعضاً در گرو باشند چگونگی و شرایط گرو بودن باید بطور کامل افشا شود.

4-                هرگونه ذخیره کاهش ارزش موجودیها باید از مبلغ موجودیهای مواد و کالای مربوطه کسر شود.

5-                وجود هرگونه تعهدات خرید و شرایط آن باید افشا گردد.

 

مشکلات مربوط به موجودی مواد و کالا در حسابرسی نخستین

در حسابرسی نخستین چون حسابرس در شمارش موجودیهای ابتدای سال حضور نداشته می بایستی روشهایی را اجرا کند تا شواهدی در باره موجودیهای ابتدای دوره کسب کند.

دو حالت موجود می باشد.الف- صورتهای مالی سال قبل توسط حسابرسان مستقل حسابرسی شده است . در این صورت حسابرس می تواند با کمترین پی جوی موجودیهای اول دوره را اثبات کند کمترین پی جویی شامل موارد زیر است .

1-                مطالعه  و بررسی شیوه های ارزشیابی استفاده شده

2-                بررسی مدارک موجودیها

3-                بررسی صورتهای شمارش موجودیها که در انبار گردانی سال قبل از آن استفاده شده است

4-                مقایسه گروه به گروه موجودیهای ابتدا و پایان دوره

ب: چنانچه شرکت در سال قبل بصورت رضایت بخش حسابرسی نشده باشد. پی جویی حسابرسی دراین حالت علاوه بر موارد فوق شامل 1- مصاحبه باشخصی از صاحبکار که مسئول نظارت بر شمارش موجودیهای ابتدای دوره بوده است 2- مطالعه و بررسی دستور العمل های کتبی که در برنامه ریزی شمارش موجودیهای سال قبل بکار گرفته شده است 3- ردیابی تعداد زیادی از اقلام موجودیها از برگه شمارش یا صورتهای شمارش موجودیها به صورت خلاصه های نهایی شمارش موجودیها4- آزمون مدارک سال قبل ثبت دایمی موجودیها از طریق مراجعه به مدارک دریافت کالا و خروج کالا5- آزمون منطقی بودن کلی موجودیهای ابتدای دوره در ارتباط با فروش ، سود ناخالص و گردش موجودیها 


برچسب‌ها: علمی کاربردی
+ نوشته شده توسط مریم مهاجرانی در دوشنبه سی ام اردیبهشت 1392 و ساعت 11:47 |